Infolinia i rejestracja
 • Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Polityka prywatności:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Centrum Ortopedii i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie, ul. Modra 86a, kod pocztowy 71-220, adres e-mail: biuro@ortopedia.org.pl, tel. +48 881 220 900

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

  Podanie danych osobowych na stronie internetowej http://ortopedia.org.pl/ jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie, to: adres korespondencyjny ul. Modra 86a, 71-220, Szczecin, adres e-mail:biuro@ortopedia.org.pl, tel. +48 881 220 900, formularz kontaktowy dostępny na stronie http://ortopedia.org.pl/, infolinia +48 881 220 900.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


  Prawa użytkownika strony internetowej:

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


  Polityka cookies:

  Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

  Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

  W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

  Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

  Regulamin organizacyjny Centrum Ortopedii i Rehabilitacji

   
  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie:
  GABINETY LEKARSKIE I CENTRUM ORTOPEDII I REHABILITACJI
  UL. MODRA 86A, 71-220 SZCZECIN
   
   

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, FORMA PODMIOTU

  Zbigniew Pawłowski jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą: Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji działając na podstawie:
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
  • niniejszego regulaminu.
  § 1
  1. Regulamin organizacyjny określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz strukturę organizacyjną Gabinetów Lekarskich i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie przy ul. Modrej 86A. 
  2. Regulamin opracowany został na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) i ustalony przez Kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  3. Regulamin stosownie do art. 24 ustawy o działalności leczniczej określa w szczególności:
   • formę podmiotu,  
   • cele i zadania podmiotu,
   • strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu,
   • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
   • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
   • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;
   • organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
   • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
   • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
   • wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne;
   • sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
  § 2
  Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod numerem księgi W-32-01329.
   

  II. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, CELE I ZADANIA

  § 3
  1. Siedziba Gabinetów Lekarskich i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji mieści się w Szczecinie przy ul. Modrej 86A.
  2. Świadczenia medyczne udzielane są w siedzibie Gabinetów Lekarskich i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji.
  3. Obszarem działania Gabinetów Lekarskich i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji jest terytorium Polski i kraje UE.
  § 4
  1. Celem i zadaniami Gabinetów Lekarskich i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych, w stałym pomieszczeniu. 
  2. Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne może obejmować także udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.
   

  III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

  § 5
  1. Gabinetami Lekarskimi i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji kieruje Kierownik.
  2. Kierownik jest przełożonym dla wszystkich pracowników Gabinetów Lekarskich i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji.
  3. Kierownik reprezentuje Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji na zewnątrz.
  § 6
  1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz miejsce udzielania tych świadczeń: Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji – ul. Modra 86A w Szczecinie
  2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji – ul. Modra 86A w Szczecinie
  3. Personel medyczny i struktura zatrudnienia:
   • Dyrektor 
   • Lekarze 
   • Rehabilitanci
   • Rejestratorzy
  4. Jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji – ul. Modra 86A w Szczecinie
  5. Komórki organizacyjne:
   • Poradnia rehabilitacyjna
   • Gabinet kinezyterapii
   • Gabinet masażu leczniczego
   • Gabinet USG
   • Poradnia ortopedyczna
   • Gabinet fizjoterapii
   • Poradnia reumatologiczna
   • Poradnia neurologiczna
   

  IV. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  § 7
  Rodzaje działalności leczniczej udzielanej w Gabinetach Lekarskich i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji:
  1. specjalistyczna opieka zdrowotna,
  2. rehabilitacja,
  3. badania ultrasonograficzne (USG).
  § 8
  1. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:
   • świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesne wykrywanie chorób, 
   • specjalistyczna opieka zdrowotna,
   • porady lekarskie,
   • leczenie,
   • zapobieganiu powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne,
   • profilaktyka, promocja zdrowia i oświata zdrowotna,
   • rehabilitacja.
   

  V. DOKUMENTACJA MEDYCZNA

  § 9
  1. Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji są zobowiązane prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji.
  2. Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  3. Za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot pobiera opłatę. Wysokość opłaty ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych i wynosi ona 0,50 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej.

  V. ZASADY I PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  § 10
  1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.
  2. Przez osobę wykonującą zawód medyczny należy rozumieć osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycznej.
  § 11
  1. Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków prywatnych Pacjentów. 
  2. Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji udziela świadczeń zdrowotnych także cudzoziemcom ze środków prywatnych.
  § 12
  1. Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia:
   • osobistego;
   • telefonicznego,
   • za pośrednictwem osoby trzeciej,
   • internetowego.
   • Rejestracji pacjentów dokonuje rejestracja ogólna w wyznaczonych godzinach, mieszcząca się w: Szczecinie przy ulicy Modrej 86A.   
  2. Pracownik rejestracji dokonujący rejestracji informuje jednocześnie pacjenta o przewidywanym terminie i godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego.
  3. W przypadku zmiany terminu lub godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego pracownik dokonujący rejestracji informuje o tym pacjenta, ustalając nowy termin i godziny udzielenia świadczenia.
  § 13
  Świadczenia zdrowotne są udzielane przy użyciu aparatury  i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami.
   

  VII. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

  § 14
  ZADANIA KIEROWNIKA
  1. Do zadań kierownika należy w szczególności:
   • Kierowanie strukturą organizacyjną oraz powierzonym obszarem zadań zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialnością za wyniki pracy,
   • Stałe monitorowanie jakości i efektywności pracy podległego personelu,
   • Realizacja w stosownym zakresie planu finansowego podmiotu,
   • Realizacja zaleceń pokontrolnych formułowanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz zaleceń wewnętrznych

  § 15

  KOMPETENCJE LEKARZY 
  1. Lekarz planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską nad osobą objętą opieką medyczną.
  2. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób:
   • identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne pacjentów,
   • uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych,
  3. W zakresie działań mających na celu zapoznanie i leczenie chorób lekarz:
   • planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do problemu pacjenta,
   • informuje pacjenta o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego problemu,
   • przeprowadza badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta zgodnie  z zasadami sztuki lekarskiej,
   • zleca wykonanie badań dodatkowych,
   • zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne,
   • zleca wydanie pacjentowi środków zabezpieczenia ortopedycznego,
   • orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi  przepisami.
  4. W realizacji świadczeń zdrowotnych lekarz współpracuje z:
   • innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
   • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
  5. W zależności od przygotowania zawodowego, udokumentowanego odpowiednią specjalizacją lekarz udziela świadczeń następującym grupom pacjentów:
   • ortopeda – wszystkim osobom niezależnie od wieku,
   • reumatolog – wszystkim osobom niezależnie od wieku
   • neurolog – osobom dorosłym po ukończeniu 18 roku życia,
  § 16
  KOMPETENCJE OSOBY PRACUJĄCEJ W REJESTRACJI
  1. Kompleksowe prowadzenie rejestracji pacjentów.
  2. Koordynacja przyjęć pacjentów przez lekarzy.
  3. Współpraca z lekarzami.
  4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami w zakresie ochrony zdrowia.
  5. Nadzór nad dokumentacją pacjentów i stosowaniem zaleceń instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej.
  6. Nadzór nad drukami medycznymi.
  7. Przekazywanie dokumentacji do archiwum i stosowanie zasad Instrukcji Archiwum.
  8. Kompleksowa informacja wszystkich zainteresowanych o zasadach funkcjonowania i bieżącej pracy Gabinetów Lekarskich i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji.
   

  VIII . WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA, REHABILITACJI PACJENTÓW ORAZ CIĄGŁOŚCI PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

   

  WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

  § 17
  1. Świadczeniodawca jest zobowiązany wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie o działalności leczniczej, ogólnych warunkach, odrębnych przepisach.
  2. Świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielania świadczeń świadczeniobiorcom z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
  3. Świadczeniodawca jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów.
  4. Świadczeniodawca jest zobowiązany do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń.
  5. Świadczeniodawca jest zobowiązany zaopatrywać się we własnym zakresie w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz inne materiały niezbędne do udzielania świadczeń na podstawie umowy.
  6. Świadczenia udzielane są osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.
  7. Świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w odrębnych przepisach, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty.
  8. Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.
  9. W miejscu udzielania świadczeń świadczeniodawca jest zobowiązany do podania do wiadomości świadczeniobiorców informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń.
  10. Świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących:
   • imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej, a w przypadku ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - także imion i nazwisk osób udzielających świadczeń oraz godzin i miejsca udzielania świadczeń;
   • miejsc i godzin udzielania świadczeń przez podwykonawców, jeżeli zachodzi potrzeba poinformowania o tym świadczeniobiorców;
   • zasad zapisów na porady i wizyty, 
   • trybu składania skarg i wniosków;
   • praw pacjenta;
   • numerów telefonów alarmowych ratownictwa medycznego, to jest numerów: "112" i "999";
   • adresu oraz numeru telefonu właściwego miejscowo Rzecznika Praw Pacjenta oraz numeru bezpłatnej infolinii Biura Praw Pacjenta przy ministrze właściwym do spraw zdrowia;
   • informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie;
   • innych informacji, jeżeli obowiązek ich ujawnienia świadczeniobiorcom wynika z umowy.
  11. W przypadku stwierdzenia braku możliwości dalszej opieki w danej poradni specjalistycznej, po uzasadnieniu w dokumentacji medycznej, lekarz kieruje świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej, w tym o tej samej specjalności, uwzględniając wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji oraz istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym, a także o zastosowanym leczeniu.
  12. W przypadku gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 
  13. Świadczeniodawca zapewnia rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego, internetowego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
   • Świadczenia powinny być udzielane przez świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.
   • Świadczeniodawca jest zobowiązany do przyjęcia świadczeniobiorcy w ustalonym terminie. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie ustalonego terminu, świadczeniodawca w każdy dostępny sposób informuje świadczeniobiorcę o zmianie terminu.
   • Świadczeniodawca prowadzi listy oczekujących na udzielenie świadczenia.  
   

  IX. WYSOKOŚĆ OPŁAT ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  § 18
  1. Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji udzielają wyłącznie świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
  2. Za udzielane świadczenia zdrowotne pacjenci ponoszą opłaty określone w cenniku opłat stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  § 19
  1. Udzielenie odpłatnych świadczeń zdrowotnych organizowane jest w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminujacego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z kryteriami medycznymi.
  2. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.  
   

  X. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

  § 20
  1. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi Ustawa o działalności leczniczej:
   1. Pacjent zgłaszający się do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.
   2. Pacjent w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych  ma prawo do:
    • informacji o swoim stanie zdrowia,
    • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
    • intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
    • udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana,
    • zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby.
   3. Prawa pacjenta określone w Ustawie o zawodzie lekarza: Pacjent ma prawo do:
    • uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki
    • uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
    • decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt 2
    • niewyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego
    • wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 2
    • poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej
    • wyrażenia zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych innych osób niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń
    • wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego
    • zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu.
  § 21
  Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych 
  w Gabinetach Lekarskich i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika.

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 22
  Postanowienia niniejszego regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do podmiotów, które wykonują świadczenia zdrowotne w imieniu Gabinetów Lekarskich i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji na podstawie umów kontraktowych.
  § 23
  W sprawach nie uregulowanych w regulaminie, maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  § 24
  Niniejszy regulamin został ustalony przez Kierownika Gabinetach Lekarskich i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie przy ul. Modrej 86A
   
  Regulamin zatwierdzam:
   
  Szczecin, dnia 18 grudnia 2019 r.
  Kierownik ……………………………….
  Monika Trela
  (Imię i nazwisko)
   
   
  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
  REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
  Podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie:
  GABINETY LEKARSKIE I CENTRUM ORTOPEDII I REHABILITACJI
  UL. MODRA 86A, 71-220 SZCZECIN
   
  CENNIK OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
  1 września 2023 r.
   
   
  Rehabilitacja  mgr - 150 zł
  dr - 250 zł
  Konsultacja ortopedyczna 280 zł
  Konsultacja ortopedyczna dziecięca (USG) 250 zł
  Konsultacja ortopedyczna z iniekcją 300 zł
  Iniekcja dokanałowa 1400 zł
  Iniekcja dokanałowa z użyciem USG 1600 zł
  Konsultacja reumatologiczna I wizyta - 400 zł
  kolejna wizyta - 300 zł
  USG reumatologiczne rąk bądź stóp - 450 zł
  USG reumatologiczne 1. okolica - 290 zł
  USG reumatologiczne 2. różne okolice - 480 zł
  podanie leku pod USG (reumatolog) - 300 zł
  Konsultacja endokrynologiczna (z USG) 350 zł
  Konsultacja neurologiczna I wizyta - 350 zł
  kolejna wizyta - 300 zł
  Konsultacja neurochirurgiczna  300 zł
  USG ortopedyczne (radiolog) I okolica - 290 zł
  II stawy - 390 zł
  USG tarczycy 200 zł
  USG tętnic szyjnych 220 zł
  Doppler żył kończyn dolnych 250 zł
  Doppler tętnic kończyn dolnych 250 zł

   

   

  Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji